top of page

親子樂悠遊-南豐紗廠

-5-e1635760414996-1024x655.png

係11月疫情下,我哋帶埋一家大細參加一場本地旅遊──南豐紗廠大家係紗廠入面進行一連串嘅親子任務,探索香港的歷史故事,重新認識我哋呢一個城市
之後我哋由香港飛到日本,係「湯屋樂」展覽入面置身於日式温泉嘅環境同家人一齊度過悠閒嘅一日~

bottom of page